Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření SDH Šumperk – Temenice, IČ 63696649 a o činnosti JSDH města Šumperka za rok 2019 přednesená na výroční valné hromadě dne 18. ledna 2020


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření vychází z plánu práce na rok 2019 schváleného na poslední valné hromadě dne 19. ledna 2019.
Výbor sboru se sešel celkem 5x 9.1., 27.2., 12.6., 9.10. a 11.12.2019 organizoval a zabezpečoval naplánované úkoly a řešil další úkoly, které vyplynuly během roku 2019.

Pro rok 2019 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:

1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2019.
2. Včasný výběr členských příspěvků.
3. Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5. Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7. V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8. Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.


Vyhodnocení aktivity za SDH Šumperk – Temenice

Leden
• Sbor podal na Město Šumperk vyúčtování grantu na činnost oddílu MH za rok 2018.
• Sbor požádal Město Šumperk o grant na činnost oddílu MH v roce 2019.
• Předposlední sobotu v měsíci proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice za účasti významných hostů jak ze strany vedení města, tak i ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. Po zahájení a odhlasování průběhu výroční valné hromady, velitel jednotky všechny přítomné seznámil se zprávou o činnosti jak sboru, tak i jednotky včetně pokladní zprávy. Samostatnou zprávu o činnosti oddílu mladých hasičů přednesl jeden z vedoucích mládeže. Členská základna dále schválila plán práce na rok 2019 a po té proběhla diskuze včetně vystoupení hostů. Výroční valná hromada proběhla v prostorách hasičské zbrojnice.
Únor
• V prostorách Hasičské zbrojnice Temenice zasedal okrsek č. 1 Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Okrsek zahrnuje mimo nás i sbory dobrovolných hasičů obcí Bludov, Bratrušov, Bohutín, Dolní Studénky, Hraběšice a Vikýřovice. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2018 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2019.
Březen
• Starosta sboru se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Šumperk, které se konalo v prostorách areálu dobrovolných hasičů v Bludově. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2018 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2019.
Červen
• Ve dnech 14. až 17. 6. byli naši členové, pod vedením starostou města Mgr. Tomášem Spurným, součástí široké delegace, která navštívila partnerské hasiče v Bad Hersfeld. Akce se konala v rámci oslav 25. výročí uzavření partnerství mezi našim městem a městem Bad Hersfeld.
Září
• První sobotu v měsíci členové sboru uspořádali v odpoledních a večerních hodinách společenskou akci pod názvem "Přátelské posezení s hasiči u grilu a lahodného moku". Akce byla určena pro členy sboru včetně rodinných příslušníků a pozvané hosty.
Listopad
• Sbor se podílel na přípravě a organizaci pohřbu našeho dlouholetého a zaslouřženého člena pana Silvestra Vejchody, který zemřel 18. listopadu 2019. Pan Silvestr Vejchoda v letech 1961 až 1963 zastával funkci velitele jednotky a v letech 1971 až 1976 předsedu sboru. 

Velký kus práce sbor odvádí ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci facebookových a webových stránek, které v průběhu roku jsou provozovány. Vlastní facebookové a webové stránky nabízí široký okruh informací nejen z našeho současného života, ale i z naší bohaté historie.

Členové sboru se v průběhu celého roku aktivně podílejí na údržbě a provozu hasičské zbrojnice včetně dolní garáže, která je v majetku sboru a provozuje ji oddíl MH.

Je třeba také vyzdvihnout práci a aktivitu oddílu MH. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého raného věku až do věku, kdy bude člena možno zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Sbor dále naplňoval přijaté opatření v oblasti kategorii DOROSTU, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie starších žáků do kategorie DOROSTU, jsou již zapojování do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky. Zde je dále třeba říci, že v případě personálních změn u jednotky je již velký důraz kladen na vlastní odchovance, kteří právě prošli tímto kompletním programem výchovy hasiče. Za oddíl MH bude přednesena samostatná zpráva o činnosti.


Vyhodnocení aktivity za JSDH města Šumperka

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s platnými právními předpisy zastupitelstvo města jako organizační složku.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení Olomouckého kaje je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1.
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotku v loňském roce tvořilo 5 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev a 1 velitel jednotky.
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov.

Zpráva je rozdělena do pěti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblast:

• Zásahové činnosti
• Výcviku, školení a odborné přípravy
• Preventivně výchovné činnosti
• Materiálně technické zabezpečení
• Ostatní činnost

Zásahová činnost:
Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 89 mimořádných událostí. Největší vytíženost byla v měsíci březnu, kdy zasahovala u 27 mimořádných událostí.
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 75.
Největší událostí byla likvidace následků vichřice EBERHARD, která město zasáhla 11. března 2019. Jednotka v souvilosti s událostí eviduje 22 zásahů převážně spojené s likvidací popadaných stromů na komunikacích, budovách a vozidlech včetně provizorních oprav utržených střech budov.
Další velkou událostí, na ktré se jednotka podílela, byla likvidace požáru skladových prostor KOUDELE v areálu společnosti Olšanských papíren, která vznikla 3. dubna 2019 v obci Olšany. 

Statistika zásahovosti JSDH města Šumperka od zařazení do kategorie JPO II (poloprofesionální)

Název položky  2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008  
Počet zásahů celkem 31 32 22  14  28  35   37
Z toho  Požáry 5 11  17  27   21
           Živelní pohromy 1 1  7
           Dopravní nehody 0  0
           Technická pomoc   19 13 5 4 5 3  5
           Pohotovost   5 8 5 2 4  1
           Planý poplach  3

 

Název položky  2009   2010   2011    2012    2013    2014   2015  
Počet zásahů celkem 53 40 44 40  44  60  50
Z toho  Požáry 21 23 24 21  15  23  18
           Živelní pohromy 4 0 0 0
           Dopravní nehody 2 1 1 0
           Technická pomoc   25 14 16 17 29 37 32
           Pohotovost   0 1 0 0 0 0
           Planý poplach 3 0

 

Název položky  2016   2017   2018    2019    2020    2021   2022  
Počet zásahů celkem 45 59  60  89       
Z toho  Požáry 15 16  19  13       
           Živelní pohromy 0 0       
           Dopravní nehody 2      
           Technická pomoc    28 40  41  75       
           Pohotovost   0 0       
           Planý poplach        

Výcvik, školení a odborná příprava:
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2019. U jednotky proběhlo za sledované období celkem 18 akcí zaměřených na výcvik, školení a odbornou přípravu.

Leden
• U jednotky proběhlo opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.
Březen
• Dva vybraní členové jednotky se zúčastnili první části kurzu instruktorů preventivně výchovné činnosti pro práci s dětmi na základních a mateřských školách pod názvem Hasík CZ-Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který probíhal tři dny ve Školícím středisku Tišnov HZS JmK.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky,

- nebezpečí fyzického vyčerpání
- nebezpečí intoxikace,
- nebezpečí opaření,
- nebezpečí poleptání,
- nebezpečí popálení,
- praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením),
- vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu,
- používání OOPP při zásahu.
Duben
• Dva vybraní členové jednotky se zúčastnili druhé a závěrečné části kurzu instruktorů preventivně výchovné činnosti pro práci s dětmi na základních a mateřských školách pod názvem Hasík CZ-Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který probíhal dva dny ve Školicím středisku Tišnov HZS JmK.
• V rámci výcviku se vybraní členové jednotky zúčastnili v obci Vranova Lhota soutěže „Lhotské TFA 2019 - Nejtvrdší hasič přežívá“ v hasičském víceboji s dýchací technikou.
• U jednotky proběhlo opakované školení obsluhy ručních řetězových motorových pil.
Květen
• Pro nové členy jednotky proběhl kurz základního školení pro obsluhovatele motorových pil a rozbrušovacích pil v podmínkách požární ochrany. Kurz probíhal tři dny v prostorách HZ Temenice.
• V rámci výcviku se členové jednotky zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v obci Vikýřovice.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- úkoly hasiče na místě zásahu,
- signály pro dodávku vod,
- dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží,
- výstup na nastavovacím žebříku a vytvoření útočného vedení „C“,
- vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody,
- bojové rozvinutí požárního družstva,
- zdolávání překážkového běhu na 100 m.
• Lezecká skupina prošla v rámci soutěže Rallye Rejvíz 2019 výcvikem se zaměřením na záchranu osob z lanovky, transport a přemostění na lanovce. Výcvik vedl Jiří Augustýnek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
Červen
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na základy zdravotnických znalostí při dopravní nehodě (jednání se zraněnými, manipulace se zraněnými, používání prostředků první pomoci určených pro tyto účely, zásady velení, přístup a praktický postup vyproštění osob, bezpečnost práce na místě nehody).
Září
• U jednotky proběhl praktický výcvik obsluhy cisternových automobilových stříkaček CAS 30 SCANIA a CAS 16 MAN včetně praktického výcviku s dýchací technikou ve výzbroji jednotky. Výcvik probíhal na HZ Temenice a v areálu skládky odpadu v obci Rapotín.
Říjen
• Byl proveden výcvik a školení členů lezecké skupiny v prostorách HZ Temenice.
Listopad
• Lezecká skupina prošla výcvikem zaměřeným na provedení periodického přezkoušení všech členů skupiny. Přezkoušení provedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
• V areálu profesionálních hasičů Šumperk proběhla cyklická odborná příprava velitelů a velitelů družstev jednotek požární ochrany okresu Šumperk.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik podle cvičebního řádu se zaměřením na problematiku:
- rozbory příčin vzniku požáru z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zajištění příčin požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR,
- zásady součinnosti velitelů zásahu a vyšetřovatelů požáru na místě požáru a při předávání informací,
- úkoly jednotek požární ochrany na úseku ochrany obyvatelstva.
Prosinec
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- spojová služba v podmínkách PO,
- dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG,
- vozidla s hybridním pohonem,
- požáry fotovoltaických systémů,
- plynárenská zařízení,
- ADR – Třídy nebezpečných věcí, Identifikační číslo nebezpečnosti, Kemler kód, Bezpečnostní značky,
- výstražné symboly chemických látek a přípravků,
- barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití.

Preventivně výchovná činnost:
V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2019 zapojena do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva akreditovaného MŠMT pro vzdělávání. Tento projekt je aplikován pod hlavičkou HZS OLK na základních a mateřských školách na území města Šumperka prostřednictvím našich vyškolených lektorů s platným certifikátem. V průběhu celého roku 2019 na základě uvedené projektu proběhlo celkem 14 akcí a bylo proškoleno 114 dětí předškolního věku MŠ a 588 žáků 2. a 6. tříd ZŠ na území města Šumperka. Přednášky probíhaly pro žáky 2. a 6. tříd v prostorách ZŠ a pro předškoláky MŠ v prostorách naší hasičské zbrojnice s následující tématikou:
pro žáky 2. tříd
• kdo jsou to hasiči, co je jejich práce
• jak poznáme hasiče
• co je bezplatná telefonní linka tísňového volání
• v čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních linek
• hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnicích
• který oheň je „dobrý“ a který je „zlý“
• nalezené zápalky a „hra“ s nimi
• co dělat když na mě hoří oblečení
• odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
• domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesta na škole
pro žáky 6. tříd
• hasiči a moje osobní zkušenosti s nimi
• co je to IZS a číslo 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání
• nahlášení mimořádné událost na linku tísňového volání
• širší souvislosti přeměny „dobrého“ ohně na oheň „zlý“
• první pomoc při popáleninách
• co jsou to hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník“
• lesní požáry a požáry v přírodě
• na co nezapomenout při odchodu z domu včetně evakuace a únikových cest
• jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
• co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším

Pro děti předškolního věku MŠ jsou uvedená jednotlivá témata přizpůsobována k jejich věku a přednáška je zaměřena i na prohlídku techniky a technického vybavení.

Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení ve společnosti a na ukázky technického vybavení. Těchto preventivně výchovných akcí v rámci různých oslav výročí založení SDH okolních obcí nebo v rámci dne otevřených dveří radnice Šumperk a dne otevřených dveří dětského centra ostrůvek proběhlo za rok 2019 celkem 5.

Materiální a technické zabezpečení:
Co se týká materiálně technického vybavení, tak v loňském roce proběhla částečná obnova osobních ochranných prostředků, která bude pokračovat i v tomto roce.  

Ostatní finanční prostředky byly použity na mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, školení a výcvik a jiné provozní služby) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnici Temenice.

Ostatní činnost:
Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice a jejího okolí. 

 

Plán práce na rok 2020
1.   Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2020.
2.   Včasný výběr členských příspěvků.
3.   Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4.   Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5.   Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6.   Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7.   V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8.   Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9.   Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.
12. Zajistit hladký průběh voleb nových funkcionářů sboru.

 

Závěr
Poděkování za aktivní práci  všem členům sboru, vedení  města, pracovníkům MěÚ Šumperk, příslušníkům HZS Olomouckého kraje, našim sponzorům v roce 2019 a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2020.

 

P a v e l    K o u t n ý, DiS.                                                                          F r a n t i š e k   H o r á k
      velitel jendotky                                                                                              starosta sboru 

 

Zpracoval: Pavel Koutný, DiS.