Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka


1. Jednotkou požární ochrany se rozumí ... -více zde-
2. Systém jednotek požární ochrany. -více zde- 
3. Výkon služby v jednotce požární ochrany probíhá ... -více zde-

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zastupitelstvo města jako organizační složku města.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a dle Plošného pokrytí území Olomouckého kaje jednotkami požární ochrany je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1. Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro základní I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Nový Malín, Hrabenov a Vikýřovice, což představuje území o rozloze bezmála 12 tis. ha s počtem obyvatel téměř 39 tis. 

Základní úkoly JSDH města:
  
• provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a 
prostředků
• provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
• při zdolávání požárů a provádění záchranných pracích spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, policií 
ČR, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému
• plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva
• podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje    

Jednotku tvoří v současné době 15 členů a skládá se z velitele jednotky, 2 velitelů družstev (směn), 6 hasičů-strojníků a 6 hasičů. Jednotka je rozdělena do 3 družstev (směn), které se v pravidelných týdenních intervalech střídají v držení pracovní pohotovosti.
Partnerem pro město při sestavování nebo doplňování jednotky novými členy je občanské sdružení Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, které působí na území města v oblasti požární ochrany.

Za chod, provoz, odbornou připravenost a akceschopnost jednotky odpovídá velitel jednotky, kterého po vyjádření Hasičské záchranného sboru Olomouckého kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitel, jmenuje a odvolává starosta města.

Jednotka se řídí platnými právními předpisy (např. zákon o požární ochraně, zákon o integrovaném záchranném systémuvyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany atd.) a interními předpisy (např. bojový řád jednotek požární ochrany, cvičební řád jednotek požární ochrany atd.) a je vybavena 2 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 16 MAN a CAS 32 T - 815, 1 ks dopravního automobilu Ford Transit, 1 ks pojízdné přenosné motorové stříkačky PPS 12, 1 ks přívěsného automobilového vozíku DEL 245, osobními ochrannými pracovními prostředky (zásahové přilby, obleky, obuv, rukavice atd.), přetlakovými dýchacími přístroji AUER, podtlakovými dýchacími přístroji SATURN, prostředky pro záchranu a evakuaci, pro práci ve výškách a nad vlnou hloubkou, pro práci s nebezpečnými látkami, prostředky na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu. Dále jednotka disponuje svolávacím, spojovacím a komunikačním materiálem pro radiové spojení jednotek požární ochrany, potřebnými hasivy, plovoucími motorovými čerpadly, kalovými elektrickými čerpadly, řetězovými motorovými pilami, rozbrušovacím nářadím, osvětlovacím zařízením včetně elektrocentrály, lanovými navijáky, prostředky pro práci na vodě a dalším materiálem, který je nezbytný pro činnost jednotky zařazené v kategorii JPO II/1.