Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření SDH Šumperk – Temenice, IČ 63696649 a o činnosti JSDH města Šumperka za rok 2016 přednesená na výroční valné hromadě dne 28. ledna 2017


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření vychází z plánu práce na rok 2016 schváleného na poslední valné hromadě dne 30. ledna 2016.
Výbor sboru se sešel celkem 5x 13.1., 24.2., 5.8., 18.10. a 11.12.2016 organizoval a zabezpečoval naplánované úkoly a řešil další úkoly, které vyplynuly během roku 2016.

Pro rok 2016 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:
1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2016.
2. Včasný výběr členských příspěvků.
3. Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5. Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7. V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8. Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.

Vyhodnocení aktivity za SDH Šumperk – Temenice

Leden

• Poslední sobotu v měsíci proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice za účasti významných hostů jak ze strany vedení města, tak i ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. Po zahájení a odhlasování průběhu výroční valné hromady, velitel jednotky všechny přítomné seznámil se zprávou o činnosti jak sboru, tak i jednotky včetně pokladní zprávy. Samostatnou zprávu o činnosti oddílu mladých hasičů přednesl jeden z vedoucích mládeže Lukáš Šenk. Členská základna dále schválila plán práce na rok 2016 a po té proběhla diskuze včetně vystoupení hostů. Výroční valná hromada proběhla v prostorách již nové hasičské zbrojnice.
• Sbor podal na Město Šumperk vyúčtování grantu na činnost oddílu MH za rok 2015.
• Sbor požádal Město Šumperk o grant na činnost oddílu MH v roce 2016.

Březen

• V prostorách Hasičské zbrojnice Temenice zasedal okrsek č. 1 Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Okrsek zahrnuje mimo nás i sbory dobrovolných hasičů obcí Bludov, Bratrušov, Bohutín, Dolní Studénky, Hraběšice a Vikýřovice. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2015 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2016.
• Starosta sboru se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Šumperk, které se konalo v prostorách areálu dobrovolných hasičů v Bludově. Shromáždění vedl náš člen Ing. Josef Ošťádal jako starosta Okresního sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2015 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2016.

Květen

•Na základě pozvání se vybraní členové sboru spolu Ing. Vlastou Vitáskovou zúčastnili návštěvy partnerských hasičů v Bad Hersfeldu.

Září

• V rámci posledního závodu hasičské soutěže pod názvem „Šumperská liga T.F.A. 2015“ sbor připravil organizaci vlastního závodu. Akce se konala v Pavlínině dvoře šumperského muzea, za velikého diváckého zájmu. K této akci je třeba říci, že celou finanční zátěž na realizaci a organizaci nese sbor v podobě sponzorských příspěvků a neinvestičního finančního příspěvku od Olomouckého kraje. Město Šumperk se na realizaci podílí materiálním zabezpečením, kterým jednotka disponuje jako organizační složka města.

Listopad - Prosinec

•Členové sboru se aktivně podíleli na zhotovení pamětních desek umístěných v prostorách nové hasičské zbrojnice, věnovaných výjimečné generaci mladých temenických hasičů z let 1959 a 1963 včetně pamětní desky velitelů, předsedů a starostů sboru.

Mimo výše uvedené akce se zástupci sboru v průběhu roku zúčastňovali Výročních valných hromad SDH v rámci OSH ČMS Šumperk. Sbor má také zastoupení ve VV OSH ČMS Šumperk a ve VV KSH ČMS Olomouc v osobě Ing. Josefa Ošťádala.

Mimo výše uvedené akce se zástupci sboru v průběhu roku zúčastňovali Výročních valných hromad SDH v rámci OSH ČMS Šumperk. Sbor má také zastoupení ve VV OSH ČMS Šumperk a ve VV KSH ČMS Olomouc v osobě Ing. Josefa Ošťádala.
Velký kus práce sbor odvádí ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci facebookových a webových stránek, které v průběhu roku jsou provozovány. Vlastní facebookové a webové stránky nabízí široký okruh informací nejen z našeho současného života, ale i z naší bohaté historie.

Členové sboru se v průběhu celého roku aktivně podíleli na průběhu zařizování nové hasičské zbrojnice.

Dále je třeba vyzdvihnout práci a aktivitu oddílu MH. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého ranního věku až do věku, kdy bude člena možno zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Sbor dále naplňoval přijaté opatření v oblasti kategorii DOROSTU, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie starších žáků do kategorie DOROSTU, jsou již zapojování do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky. Zde je dále třeba říci, že v případě personálních změn u jednotky je již velký důraz kladen na vlastní odchovance, kteří právě prošli tímto kompletním programem výchovy hasiče. Za oddíl MH bude přednesena samostatná zpráva o činnosti.

 

Vyhodnocení aktivity za JSDH města Šumperka

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s platnými právními předpisy zastupitelstvo města jako organizační složku.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení Olomouckého kaje je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1.
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotku v loňském roce tvořilo 4 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev a 1 velitel jednotky.
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov.

Zpráva je rozdělena do pěti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblast:

• Zásahové činnosti
• Výcviku, školení a odborné přípravy
• Preventivně výchovné činnosti
• Materiálně technické zabezpečení
• Ostatní činnost

Zásahová činnost:

Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 45 mimořádných událostí. Největší vytíženost byla tradičně v měsíci srpnu, kdy zasahovala u 9 mimořádných událostí.
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 28.

 

Statistika zásahovosti JSDH města Šumperka od zařazení do kategorie JPO II (poloprofesionální)

Název položky  2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008  
Počet zásahů celkem 31 32 22  14  28  35   37
Z toho  Požáry 5 11  17  27   21
           Živelní pohromy 1 1  7
           Dopravní nehody 0  0
           Technická pomoc   19 13 5 4 5 3  5
           Pohotovost   5 8 5 2 4  1
           Planý poplach  3

 

Název položky  2009   2010   2011    2012    2013    2014   2015  
Počet zásahů celkem 53 40 44 40  44  60  50
Z toho  Požáry 21 23 24 21  15  23  18
           Živelní pohromy 4 0 0 0
           Dopravní nehody 2 1 1 0
           Technická pomoc   25 14 16 17 29 37 32
           Pohotovost   0 1 0 0 0 0
           Planý poplach 3 0

 

Název položky  2016   2017   2018    2019    2020    2021   2022  
Počet zásahů celkem 45            
Z toho  Požáry 15            
           Živelní pohromy 0            
           Dopravní nehody 2            
           Technická pomoc    28            
           Pohotovost   0            
           Planý poplach            

 

Výcvik, školení a odborná příprava:
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2016. U jednotky proběhlo za sledované období celkem 18 akcí zaměřených na výcvik, školení a odbornou přípravu.

Leden

• U jednotky proběhlo opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.

Únor

• V areálu dobrovolných hasičů Bludov proběhla cyklická odborná příprava hasičů velitelů a velitelů družstev jednotek požární ochrany okresu Šumperk.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na teoretickou a praktickou část zdravotnické přípravy všeobecně.

Březen
•V areálu profesionálních hasičů Šumperk proběhla cyklická odborná příprava strojníků jednotek požární ochrany okresu Šumperk.

Duben

• U jednotky proběhla pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel zaměřená na první pomoci zraněných osob při dopravní nehodě.
• U vybraných jednotek požární ochrany obcí proběhla na letišti v Šumperku praktická odborná příprava s tématem "Hašení požárů vrtulníkem".
• Na základě vzdělávacího programu MV-generálního ředitelství Hasičské záchranného sboru ČR proběhla v Ústřední hasičské škole Janské Koupele „Základní odborná příprava členů JSDH obcí“ zaměřená na nového člena jednotky pana Františka Tůmu ml.

Květen

• V rámci výcviku se členové jednotky zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v obci Bratrušov.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- nastupování do vozidla při výjezdu jednotky a připojování přívěsů,
- vystupování z vozidla,
- dopravní a útočná vedení,
- bojové rozvinutí požárního družstva.
• Lezecká skupina prošla v rámci soutěže Rallye Rejvíz 2016 výcvikem se zaměřením na záchranu osob z lanovky, transport a přemostění na lanovce. Výcvik vedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.

Červen

• Na základě vzdělávacího programu MV-generálního ředitelství Hasičské záchranného sboru ČR proběhla v Ústřední hasičské škole Janské Koupele „Základní odborná příprava nositelů dýchací techniky“ zaměřená na nového člena jednotky pana Františka Tůmu ml.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky,
- hasičské minimum (třídy požáru, principy přerušení hoření, rozdělení hořlavých látek, pásma požáru, fáze požáru, základní parametry požáru, teorie hašení, hasební látky a její správná aplikace, požárně technická charakteristika látek, hašení požáru za ztížených podmínek,
- praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením),
- obsluha, údržba a kontrola sady aku strojů DLX 6011, (aku okružní pila, aku úhlová bruska, aku rázový utahovák, aku příklepový šroubovák, aku pila ocaska, aku svítilna), podle návodů k obsluze.

Červenec

•V rámci výcviku se vybraní členové jednotky zúčastnili v obci Loučná nad Desnou závodu „Šumperská liga T.F.A. 2016“ v hasičském víceboji.

Srpen

•V rámci výcviku se vybraní členové jednotky zúčastnili v obci Ruda nad Moravou závodu „Šumperská liga T.F.A. 2016“ v hasičském víceboji. 

Září
•U jednotky proběhla pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel zaměřená na teoretickou část.

Říjen

•U jednotky proběhla pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel zaměřená na praktickou část.
Listopad

• Lezecká skupina prošla výcvikem zaměřeným na provedení periodického přezkoušení všech členů skupiny. Přezkoušení provedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
• U jednotky bylo provedeno praktické i teoretické přezkoušení zaměřené vyprošťování osob z havarovaných vozidel včetně poskytnutí první pomoci. Přezkoušení provedl HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk a proběhlo na nové CS Šumperk.

Prosinec

• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru,
- spojová služba v podmínkách PO,
- problematika únikových cest,
- zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů,
- stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru,
- obecné při zásahu s přítomností NL včetně použití prostředků pro záchyt a sběr NL ve výbavě jednotky.

Preventivně výchovná činnost:

V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2016 zapojena do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tento projekt je aplikován na základních a mateřských školách prostřednictvím vyškolených lektorů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů.
Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení ve společnosti a na ukázky technického vybavení.

Květen

• V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala ukázku technického vybavení při akci pořádané Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk v prostorách letního divadla Šumperk. Akce proběhla ve spolupráci s oddílem mladých hasičů.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro žáky 6. tříd ZŠ Šumavská Šumperk. Akce se konala na ZŠ Šumavská Šumperk.

Červen

• V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala ukázku technického vybavení při akci pořádané Dětským centrem Ostrůvek Šumperk v prostorách areálu dětského centra.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro děti předškolního věku MŠ Veselá školka (Prievidzská, Zahradní, Temenická a Sluneční). Akce se konala v prostorách naší Hasičské zbrojnice Temenice.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro žáky 2. tříd ZŠ Šumavská Šumperk. Akce se konala na ZŠ Šumavská Šumperk.
• V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala ukázku technického vybavení při oslavách 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro děti předškolního věku ZŠ Sluneční Šumperk. Akce se konala v prostorách naší Hasičské zbrojnice Temenice.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro děti předškolního věku MŠ Borůvka Šumperk. Akce se konala v prostorách naší Hasičské zbrojnice Temenice.
• V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla přednáška zaměřená na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro děti ZŠ Hrabenov. Akce se konala v prostorách naší Hasičské zbrojnice Temenice.

Červenec

• V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala ukázku technického vybavení při oslavách 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Raškov.
• V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala ukázku technického vybavení při oslavách 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hrabenov.

Materiální a technické zabezpečení:

Z vyčleněných finančních prostředků na chod JSDH města v loňském roce byl realizován nákup vybavení nové HZ Temenice. Jednalo se o nákup zasedací místnosti, kanceláří, sprch, kuchyňky, dílen a garáží. Tímto nákupem byla dokončena modernizace objektu HZ Temenice.
Na tomto místě můžeme dnes s velkou radostí konstatovat, že v současné době jednotka disponujeme moderním objektem s potřebným zázemím pro hasiče v podobě šaten a sociálního zařízení pro špinavou očistu zásahových obleků a čistou očistu osob, s kancelářemi, zasedací místností, kuchyňkou, dílnami a garážemi. Objekt již plně odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce a požadavkům vyplývajícím z potřeb řešení mimořádných událostí nejen ve městě, ale i na území okolních obcí, u nichž jsme předurčeni zasahovat.
Ostatní finanční prostředky byly použity na mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, školení a výcvik a jiné provozní služby) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnici Temenice.
V loňském roce také odstartovala etapa obnovy vozového parku jednotky v podobě nákupu nové velkokapacitní CAS, která by nahradila CAS 32 T 815. V tomto směru byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v podobě možné dotace na nákup nové velkokapacitní CAS. Žádosti bohužel nebylo vyhověno z důvodu nemožnosti financování způsobilých výdajů z důvodu předčasného vyčerpání finančních prostředků a nemožnosti jejího navýšení. Na tomto místě je třeba konstatovat, že vedení města si plně uvědomuje problém dosluhující CAS 32 T 815 a i v tomto roce budou opět hledány nové cesty možného spolufinancování nákupu uvedené CAS.

Ostatní činnost:

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice a jejího okolí.

Plán práce na rok 2017
1.   Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2017.
2.   Včasný výběr členských příspěvků.
3.   Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4.   Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5.   Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6.   Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7.   V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8.   Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9.   Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.
 

Závěr
Poděkování za aktivní práci  všem členům sboru a dále potom vedení  města, pracovníkům MěÚ Šumperk, HZS Olomouckého kraje, našim sponzorům v roce 2016 a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2017.

 

P a v e l    K o u t n ý, DiS.                                                                          F r a n t i š e k   H o r á k
      velitel jendotky                                                                                              starosta sboru 

 

Zpracoval: Pavel Koutný, DiS.