Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření SDH Šumperk – Temenice, IČ 63696649 a o činnosti JSDH města Šumperka za rok 2018 přednesená na výroční valné hromadě dne 19. ledna 2019


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření vychází z plánu práce na rok 2018 schváleného na poslední valné hromadě dne 3. února 2018.
Výbor sboru se sešel celkem 5x 10.1., 7.2., 14.3., 6.6. a 17.10.2018 organizoval a zabezpečoval naplánované úkoly a řešil další úkoly, které vyplynuly během roku 2018.

Pro rok 2018 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:

1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2018.
2. Včasný výběr členských příspěvků.
3. Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5. Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7. V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8. Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.


Vyhodnocení aktivity za SDH Šumperk – Temenice

Leden
• Sbor podal na Město Šumperk vyúčtování grantu na činnost oddílu MH za rok 2017.
• Sbor požádal Město Šumperk o grant na činnost oddílu MH v roce 2018.
Únor
• První sobotu v měsíci proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice za účasti významných hostů jak ze strany vedení města, tak i ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. Po zahájení a odhlasování průběhu výroční valné hromady, velitel jednotky všechny přítomné seznámil se zprávou o činnosti jak sboru, tak i jednotky včetně pokladní zprávy. Samostatnou zprávu o činnosti oddílu mladých hasičů přednesl jeden z vedoucích mládeže. Členská základna dále schválila plán práce na rok 2018 a po té proběhla diskuze včetně vystoupení hostů. Výroční valná hromada proběhla v prostorách hasičské zbrojnice.
• V prostorách Hasičské zbrojnice Temenice zasedal okrsek č. 1 Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Okrsek zahrnuje mimo nás i sbory dobrovolných hasičů obcí Bludov, Bratrušov, Bohutín, Dolní Studénky, Hraběšice a Vikýřovice. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2017 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2018.
Březen
• Starosta sboru se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Šumperk, které se konalo v prostorách areálu dobrovolných hasičů v Bludově. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2017 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2018.
Květen
• Ve dnech 16. až 19. 5. navštívila delegace našich hasičů vedená Ing. Vitáskovou partnerské hasiče v Bad Hersfeldu. Akce se uskutečnila na základě pozvání a byla velmi zajímavá. Naši partnerští kolegové nám zprostředkovali návštěvu největší hasičské stanice v německém Frankfurtu nad Mohanem včetně výcvikového centra a prohlídku mezinárodního letiště Frankfurt Airport včetně hasičských stanic. Našim kolegům z Bad Hersfeldu moc děkujeme.
Srpen
• Sbor se podílel na přípravě a organizaci pohřbu našeho dlouholetého člena Ing. Josefa Ošťádala, který zemřel po těžké nemoci 24. Srpna 2018. Pohřeb proběhl 31. srpna v 10:00 hod. v Šumperku mší sv. v chrámu Páně sv. Jana Křtitele a v 15:00 hod. v Kostelci na Hané průvodem od chrámu Páně sv. Jakuba Staršího na místní hřbitov, kde proběhlo uložení do rodinné hrobky. Pohřbu se zúčastnilo mnoho významných osobností veřejného i občanského života.
Září
• Sbor se aktivně podílel na uctění památky tragicky zesnulého příslušníka HZS OLK, nprap. Jiřího Rýznara, který zemřel při výkonu služby 24. srpna. Uctění památky proběhlo 1. září v 12:00 hod. rozezvučením jednotného systému varování a vyrozumění včetně cisternových automobilových cisteren
• Sbor se aktivně podílel na přípravě a průběhu slavnostního uvedení do provozu nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30 SCANIA za přítomnosti mnoha významných hostů veřejného i občanského života včetně delegace hasičů z partnerského města Bad Hersfeld. V rámci akce byl pro partnerské hasiče z Bad Hersfeldu připraven samostatný třídenní program.
• V ten samý den proběhl ve večerních hodinách společenský večer v prostorách HZ Temenice pro členy sboru a rodinné příslušníky za účasti starosty města.
Listopad
• V rámci veřejné sbírky sbor věnoval finanční dar na podporu rodin příslušníků HZS OLK, kteří byli účastníky dopravní nehody hasičské cisterny u obce Libivá. Jednalo se o pomoc rodině hasiče, který při dopravní nehodě zemřel a pomoc rodině hasiče, který byl při dopravní nehodě těžce zraněn.

Velký kus práce sbor odvádí ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci facebookových a webových stránek, které v průběhu roku jsou provozovány. Vlastní facebookové a webové stránky nabízí široký okruh informací nejen z našeho současného života, ale i z naší bohaté historie.

Členové sboru se v průběhu celého roku aktivně podíleli na údržbě a provozu hasičské zbrojnice včetně dolní garáže, která je v majetku sboru a provozuje ji oddíl MH.
Je třeba také vyzdvihnout práci a aktivitu oddílu MH. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého ranního věku až do věku, kdy bude člena možno zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Sbor dále naplňoval přijaté opatření v oblasti kategorii DOROSTU, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie starších žáků do kategorie DOROSTU, jsou již zapojování do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky. Zde je dále třeba říci, že v případě personálních změn u jednotky je již velký důraz kladen na vlastní odchovance, kteří právě prošli tímto kompletním programem výchovy hasiče. Za oddíl MH bude přednesena samostatná zpráva o činnosti.


Vyhodnocení aktivity za JSDH města Šumperka

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s platnými právními předpisy zastupitelstvo města jako organizační složku.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení Olomouckého kaje je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1.
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotku v loňském roce tvořilo 5 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev a 1 velitel jednotky.
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov.

Zpráva je rozdělena do pěti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblast:

• Zásahové činnosti
• Výcviku, školení a odborné přípravy
• Preventivně výchovné činnosti
• Materiálně technické zabezpečení
• Ostatní činnost

Zásahová činnost:

Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 60 mimořádných událostí. Největší vytíženost byla v měsíci červnu, kdy zasahovala u 15 mimořádných událostí.
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 41.
Největšími událostmi byla v měsíci červenci likvidace rozsáhlého požárů bývalého zámku v obci Dolní Studénky v měsíci listopadu likvidace rozsáhlého požáru rodinného domu v obci Vyšehoří a v měsíci prosinci likvidace rozsáhlého požáru zemědělského objektu v obci Chromeč.
Další velkou událostí byla likvidace následků prudkého přívalového deště, který 6. června 2018 zasáhl město. Jednotka v souvislosti s událostí eviduje zásahy převážně spojené s čerpáním vody z obytných budov.

 

Statistika zásahovosti JSDH města Šumperka od zařazení do kategorie JPO II (poloprofesionální)

Název položky  2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008  
Počet zásahů celkem 31 32 22  14  28  35   37
Z toho  Požáry 5 11  17  27   21
           Živelní pohromy 1 1  7
           Dopravní nehody 0  0
           Technická pomoc   19 13 5 4 5 3  5
           Pohotovost   5 8 5 2 4  1
           Planý poplach  3

 

Název položky  2009   2010   2011    2012    2013    2014   2015  
Počet zásahů celkem 53 40 44 40  44  60  50
Z toho  Požáry 21 23 24 21  15  23  18
           Živelní pohromy 4 0 0 0
           Dopravní nehody 2 1 1 0
           Technická pomoc   25 14 16 17 29 37 32
           Pohotovost   0 1 0 0 0 0
           Planý poplach 3 0

 

Název položky  2016   2017   2018    2019    2020    2021   2022  
Počet zásahů celkem 45 59  60         
Z toho  Požáry 15 16  19         
           Živelní pohromy 0 0         
           Dopravní nehody 2        
           Technická pomoc    28 40  41         
           Pohotovost   0 0         
           Planý poplach          

 

Výcvik, školení a odborná příprava:
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2017. U jednotky proběhlo za sledované období celkem 14 akcí zaměřených na výcvik, školení a odbornou přípravu.

Leden
• U jednotky proběhlo opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.
Únor
• Byl proveden výcvik a školení členů lezecké skupiny v prostorách HZ Temenice.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na zdravotnickou přípravu.
Březen
• V areálu profesionálních hasičů Šumperk proběhla cyklická odborná příprava velitelů a velitelů družstev jednotek požární ochrany okresu Šumperk.
• V areálu profesionálních hasičů Šumperk proběhla cyklická odborná příprava strojníků jednotek požární ochrany okresu Šumperk.
• Na základě vzdělávacího programu MV-generálního ředitelství Hasičské záchranného sboru ČR proběhla v Ústřední hasičské škole Janské Koupele „Základní odborná příprava členů JSDH obcí“ zaměřená na nového člena jednotky pana Jan Nimmerrichtra.
Duben
• U vybraných jednotek požární ochrany obcí proběhla na letišti v Šumperku praktická odborná příprava s tématem "Hašení požárů vrtulníkem".
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky,
- nebezpečí fyzického vyčerpání,
- nebezpečí infekce,
- nebezpečí intoxikace,
- nebezpečí výbuchu,
- nebezpečí na železnici,
- nebezpečí výbuch výbušných látek a pyrotechnických směsí,
- praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením).
- vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu,
- poskytování informací a zveřejňování záznamu z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti.
Květen
• V rámci výcviku se členové jednotky zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v obci Vikýřovice.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- nastupování do vozidla při výjezdu jednotky a připojování přívěsů,
- vystupování z vozidla,
- přívodní vedení savicemi,
- složení a vztyčení nastavovacího žebříku,
- dopravní a útočná hadicová vedení,
- bojové rozvinutí požárního družstva,
• Lezecká skupina prošla v rámci soutěže Rallye Rejvíz 2018 výcvikem se zaměřením na záchranu osob z lanovky, transport a přemostění na lanovce. Výcvik vedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
Červen
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na základy zdravotnických znalostí při dopravní nehodě (jednání se zraněnými, manipulace se zraněnými, používání prostředků první pomoci určených pro tyto účely, zásady velení, přístup a praktický postup vyproštění osob, bezpečnost práce na místě nehody).
• Jednotka v rámci výcviku převzala novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 SCANIA a dodavatelská společnost WISS Czech Republik a.s. provedla zaškolení obsluhy všech členů jednotky včetně kondičních jízd strojníků.
Červenec - Srpen
• U jednotky probíhalo průběžné zaškolování a výcvik obsluhy nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30 SCANIA včetně kondičních jízd.
Září
• U jednotky proběhlo závěrečné školení a výcvik obsluhy nástavbové a podvozkové části nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30 SCANIA včetně uvedení do operačního řízení (ostrého zásahového režimu).
Říjen
• U jednotky proběhlo seznámení s prostory v Domech s pečovatelskou službou včetně Správy odlehčovací služby a Ubytovny pro sociálně slabé ve správě společnosti PONTIS o.p.s.
Listopad
• Na základě vzdělávacího programu MV-GŘ HZS ČR proběhl u velitele jednotky v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek opakovací kurz Taktické řízení – P zakončený závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení o odborné způsobilosti.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik podle cvičebního řádu se zaměřením na problematiku:
- ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 16 a 17 DR 5
- ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 18 a 19 DR 5
- ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 11 a 12 DR 3
- ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 16 DR 3
- Požáry a havárie otevřených technologických zařízení (ML BŘ JPO č. 23 kapitola P)
- Požáry skládek tuhých odpadů (ML BŘ JPO č. 26 kapitola P)
- Požáry HK v nadzemních nádržích (ML BŘ JPO č. 30 kapitola P)
- Požáry s přítomností TL s acetylénem (ML BŘ JPO č. 33 kapitola P)
- Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice (ML BŘ JPO č. 45 kapitola P)
- Seznámení s obsluhou a návodem k použití nově zabudované elektrocentrály HERON v CAS 30 SCANIA
Prosinec
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- Spojová služba v podmínkách PO
- Dekontaminace a dekontaminační prostor (ML BŘ JPO č. 6 kapitola L)
- Dekontaminace zasahujících (ML BŘ JPO č. 7 kapitola L)
- Havárie ohrožující vody – ropné havárie (ML BŘ JPO č. 10 kapitola L)
- Norné stěny (ML BŘ JPO č. 11 kapitola L)
- Únik chlóru (ML BŘ JPO č. 16 kapitola L)
- Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech (ML BŘ JPO č. 3 kapitola S)
- Zásah na tažných železničních kolejových vozidlech (ML BŘ JPO č. 4 kapitola S)
- Zásah pod trakčním vedením (ML BŘ JPO č. 5 kapitola S)

Preventivně výchovná činnost:

V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2018 zapojena do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva akreditovaného MŠMT pro vzdělávání. Tento projekt je aplikován pod hlavičkou HZS OLK na základních a mateřských školách na území města Šumperka prostřednictvím našich vyškolených lektorů s platným certifikátem. V průběhu celého roku 2017 na základě uvedené projektu proběhlo celkem 16 akcí a bylo proškoleno 113 dětí předškolního věku MŠ a 562 žáků 2. a 6. tříd ZŠ na území města Šumperka. Přednášky probíhaly pro žáky 2. a 6. tříd v prostorách ZŠ a pro předškoláky MŠ v prostorách naší hasičské zbrojnice s následující tématikou:
pro žáky 2. tříd
• kdo jsou to hasiči, co je jejich práce
• jak poznáme hasiče
• co je bezplatná telefonní linka tísňového volání
• v čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních linek
• hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnicích
• který oheň je „dobrý“ a který je „zlý“
• nalezené zápalky a „hra“ s nimi
• co dělat když na mě hoří oblečení
• odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
• domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesta na škole
pro žáky 6. tříd
• hasiči a moje osobní zkušenosti s nimi
• co je to IZS a číslo 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání
• nahlášení mimořádné událost na linku tísňového volání
• širší souvislosti přeměny „dobrého“ ohně na oheň „zlý“
• první pomoc při popáleninách
• co jsou to hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník“
• lesní požáry a požáry v přírodě
• na co nezapomenout při odchodu z domu včetně evakuace a únikových cest
• jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
• co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
Pro děti předškolního věku MŠ jsou uvedená jednotlivá témata přizpůsobována k jejich věku a přednáška je zaměřena i na prohlídku techniky a technického vybavení.
Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení ve společnosti a na ukázky technického vybavení.

Materiální a technické zabezpečení:

Co se týká materiálně technického vybavení, tak v loňském roce proběhlo dodání, převzetí a uvedení do provozu nové velkokapacitní automobilové cisterny CAS 30 SCANIA s velkou kabinou pro 6 osob. Doplacení 20% z celkové částky 7,5 mil. Kč včetně dodání cisterny proběhlo v souladu s uzavřenou kupní smlouvou v červnu roku 2018. Do operačního řízení (ostrého zásahového režimu) byla cisterna uvedena v září 2018. V průběhu měsíců červen až září probíhalo zaškolování obsluhy všech členů jednotky včetně cvičných kondičních jízd strojníků. Nová cisterna nahradila automobilovou cisternu CAS 32 T 815, která byla na základě odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem prodána obci Bludov, kde nahradila dosluhující cisternu CAS T 148.
Ostatní finanční prostředky byly použity na mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, školení a výcvik a jiné provozní služby) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnici Temenice.

Ostatní činnost:

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice a jejího okolí.

Plán práce na rok 2019
1.   Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2019.
2.   Včasný výběr členských příspěvků.
3.   Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4.   Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5.   Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6.   Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7.   V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8.   Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9.   Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.
 

Závěr
Poděkování za aktivní práci  všem členům sboru, vedení  města, pracovníkům MěÚ Šumperk, příslušníkům HZS Olomouckého kraje, našim sponzorům v roce 2018 a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2019.

 

P a v e l    K o u t n ý, DiS.                                                                          F r a n t i š e k   H o r á k
      velitel jendotky                                                                                              starosta sboru 

 

Zpracoval: Pavel Koutný, DiS.