Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření SDH Šumperk – Temenice, IČ 63696649 a o činnosti JSDH města Šumperka za rok 2017 přednesená na výroční valné hromadě dne 3. února 2018


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření vychází z plánu práce na rok 2017 schváleného na poslední valné hromadě dne 28. ledna 2017.
Výbor sboru se sešel celkem 6x 11.1., 5.4., 26.4., 14.6., 1.11. a 16.12.2017 organizoval a zabezpečoval naplánované úkoly a řešil další úkoly, které vyplynuly během roku 2017.

Pro rok 2017 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:

1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2017.
2. Včasný výběr členských příspěvků.
3. Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5. Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7. V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8. Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.


Vyhodnocení aktivity za SDH Šumperk – Temenice
Leden
• Poslední sobotu v měsíci proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice za účasti významných hostů jak ze strany vedení města, tak i ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. Po zahájení a odhlasování průběhu výroční valné hromady, velitel jednotky všechny přítomné seznámil se zprávou o činnosti jak sboru, tak i jednotky včetně pokladní zprávy. Samostatnou zprávu o činnosti oddílu mladých hasičů přednesl jeden z vedoucích mládeže Lukáš Šenk. Členská základna dále schválila plán práce na rok 2017 a po té proběhla diskuze včetně vystoupení hostů. Výroční valná hromada proběhla v prostorách hasičské zbrojnice.
• Sbor podal na Město Šumperk vyúčtování grantu na činnost oddílu MH za rok 2016.
• Sbor požádal Město Šumperk o grant na činnost oddílu MH v roce 2017.
Únor
• V prostorách Hasičské zbrojnice Temenice zasedal okrsek č. 1 Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Okrsek zahrnuje mimo nás i sbory dobrovolných hasičů obcí Bludov, Bratrušov, Bohutín, Dolní Studénky, Hraběšice a Vikýřovice. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2016 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2017.

Březen
• Starosta sboru se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Šumperk, které se konalo v prostorách areálu dobrovolných hasičů v Bludově. Shromáždění vedl náš člen Ing. Josef Ošťádal jako starosta Okresního sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti za rok 2016 a seznámení s hlavními úkoly na rok 2017.
Květen
•Na základě pozvání se vybraní členové sboru spolu Ing. Vlastou Vitáskovou zúčastnili návštěvy partnerských hasičů v Bad Hersfeldu.

Mimo výše uvedené akce se zástupci sboru v průběhu roku zúčastňovali Výročních valných hromad SDH v rámci OSH ČMS Šumperk. Sbor má také zastoupení ve VV OSH ČMS Šumperk a ve VV KSH ČMS Olomouc v osobě Ing. Josefa Ošťádala.

Mimo výše uvedené akce se zástupci sboru v průběhu roku zúčastňovali Výročních valných hromad SDH v rámci OSH ČMS Šumperk. Sbor má také zastoupení ve VV OSH ČMS Šumperk a ve VV KSH ČMS Olomouc v osobě Ing. Josefa Ošťádala.
Velký kus práce sbor odvádí ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci facebookových a webových stránek, které v průběhu roku jsou provozovány. Vlastní facebookové a webové stránky nabízí široký okruh informací nejen z našeho současného života, ale i z naší bohaté historie.

Členové sboru se v průběhu celého roku aktivně podíleli na údržbě a provozu hasičské zbrojnice včetně dolní garáže, která je v majetku sboru. Na uvedeném objektu byla opravena střecha, dále byl objekt zaměřen včetně pozemku a oplocen. V tomto roce, bude zhotovena nová přístupová brána a dojde i k vyklizení nepotřebného materiálu, poté bude objekt předán oddílu MH jako skladový prostor pro materiál, kterým oddíl disponuje. Dále se členové sboru podíleli na stavbě pergoly v areálu hasičské zbrojnice, která byla pořízena z vlastních prostředků sboru včetně venkovního kuchyňského grilu, který lze přirovnat k malé kuchyni na kolečkách.

Dále je třeba vyzdvihnout práci a aktivitu oddílu MH. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého ranního věku až do věku, kdy bude člena možno zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Sbor dále naplňoval přijaté opatření v oblasti kategorii DOROSTU, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie starších žáků do kategorie DOROSTU, jsou již zapojování do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky. Zde je dále třeba říci, že v případě personálních změn u jednotky je již velký důraz kladen na vlastní odchovance, kteří právě prošli tímto kompletním programem výchovy hasiče. Za oddíl MH bude přednesena samostatná zpráva o činnosti.


Vyhodnocení aktivity za JSDH města Šumperka

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s platnými právními předpisy zastupitelstvo města jako organizační složku.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení Olomouckého kaje je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1.
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotku v loňském roce tvořilo 4 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev a 1 velitel jednotky.
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov.

Zpráva je rozdělena do pěti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblast:

• Zásahové činnosti
• Výcviku, školení a odborné přípravy
• Preventivně výchovné činnosti
• Materiálně technické zabezpečení
• Ostatní činnost

Zásahová činnost:

Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 59 mimořádných událostí. Největší vytíženost byla tradičně v měsíci srpnu, kdy zasahovala u 12 mimořádných událostí.
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 40.

 

Statistika zásahovosti JSDH města Šumperka od zařazení do kategorie JPO II (poloprofesionální)

Název položky  2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008  
Počet zásahů celkem 31 32 22  14  28  35   37
Z toho  Požáry 5 11  17  27   21
           Živelní pohromy 1 1  7
           Dopravní nehody 0  0
           Technická pomoc   19 13 5 4 5 3  5
           Pohotovost   5 8 5 2 4  1
           Planý poplach  3

 

Název položky  2009   2010   2011    2012    2013    2014   2015  
Počet zásahů celkem 53 40 44 40  44  60  50
Z toho  Požáry 21 23 24 21  15  23  18
           Živelní pohromy 4 0 0 0
           Dopravní nehody 2 1 1 0
           Technická pomoc   25 14 16 17 29 37 32
           Pohotovost   0 1 0 0 0 0
           Planý poplach 3 0

 

Název položky  2016   2017   2018    2019    2020    2021   2022  
Počet zásahů celkem 45 59           
Z toho  Požáry 15 16           
           Živelní pohromy 0 0           
           Dopravní nehody 2          
           Technická pomoc    28 40           
           Pohotovost   0 0           
           Planý poplach            

 

Výcvik, školení a odborná příprava:
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2017. U jednotky proběhlo za sledované období celkem 14 akcí zaměřených na výcvik, školení a odbornou přípravu.

Leden
• U jednotky proběhlo opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.
Březen
• V areálu profesionálních hasičů Šumperk proběhla cyklická odborná příprava strojníků jednotek požární ochrany okresu Šumperk.
Duben
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky,
- hasičské minimum (třídy požáru, principy přerušení hoření, rozdělení hořlavých látek, pásma požáru, fáze požáru, základní parametry požáru, teorie hašení, hasební látky a její správná aplikace, požárně technická charakteristika látek, hašení požáru za ztížených podmínek,
- praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením),
- používání OOPP při zásahu
- poskytování informací a zveřejňování záznamu z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti.
• U jednotky proběhlo opakované školení obsluhy ručních řetězových motorových pil.
Květen
• V rámci výcviku se členové jednotky zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v obci Bratrušov.
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- nastupování do vozidla při výjezdu jednotky a připojování přívěsů,
- vystupování z vozidla,
- dopravní a útočná vedení,
- bojové rozvinutí požárního družstva,
- odvětrávání objektů,
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na základy zdravotnických znalostí při dopravní nehodě.
• Lezecká skupina prošla v rámci soutěže Rallye Rejvíz 2017 výcvikem se zaměřením na záchranu osob z lanovky, transport a přemostění na lanovce. Výcvik vedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
Červen
• U jednotky bylo provedeno školení se zaměřením na všeobecnou bezpečnost a hygienu práce včetně požární ochrany.
Září
• U jednotky proběhla pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel zaměřená na základy zdravotnických znalostí. Odborná příprava proběhla pod hlavičkou HZS OLK v prostorách CS Šumperk a byla spojená i s ověřením znalostí formou složení praktické a teoretické zkoušky.
Říjen
• U jednotky proběhla v průběhu tří dní odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel zaměřená na praktickou a teoretickou část. Odborná příprava proběhla pod hlavičkou HZS OLK v prostorách CS Šumperk a byla spojená i s ověřením znalostí formou složení praktické a teoretické zkoušky.
• Lezecká skupina prošla výcvikem zaměřeným na provedení periodického přezkoušení všech členů skupiny. Přezkoušení provedl Jiří Augustynek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
Listopad
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením,
- nebezpečí pádu,
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
- hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V,
- svahové deformace – sesuvy,
- požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem.
Prosinec
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- spojová služba v podmínkách PO,
- zásahy v objektech vězeňské služby,
- únik amoniaku,
- nebezpečí ionizujícího záření,
- dekontaminace radioaktivních látek,
- stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnost v nástupním a dekontaminačním prostoru,
- obecné při zásahu s přítomností NL včetně použití prostředků pro záchyt a sběr NL ve výbavě jednotky. 

Preventivně výchovná činnost:

V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2017 zapojena do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva akreditovaného MŠMT pro vzdělávání. Tento projekt je aplikován pod hlavičkou HZS OLK na základních a mateřských školách na území města Šumperka prostřednictvím našich vyškolených lektorů s platným certifikátem. V průběhu celého roku 2017 na základě uvedené projektu proběhlo celkem 16 akcí a bylo proškoleno 103 dětí předškolního věku MŠ a 540 žáků 2. a 6. tříd ZŠ na území města Šumperka. Přednášky probíhaly pro žáky 2. a 6. tříd v prostorách ZŠ a pro předškoláky MŠ v prostorách naší hasičské zbrojnice s následující tématikou:
pro žáky 2. tříd
• kdo jsou to hasiči, co je jejich práce
• jak poznáme hasiče
• co je bezplatná telefonní linka tísňového volání
• v čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních linek
• hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnicích
• který oheň je „dobrý“ a který je „zlý“
• nalezené zápalky a „hra“ s nimi
• co dělat když na mě hoří oblečení
• odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
• domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesta na škole
pro žáky 6. tříd
• hasiči a moje osobní zkušenosti s nimi
• co je to IZS a číslo 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání
• nahlášení mimořádné událost na linku tísňového volání
• širší souvislosti přeměny „dobrého“ ohně na oheň „zlý“
• první pomoc při popáleninách
• co jsou to hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník“
• lesní požáry a požáry v přírodě
• na co nezapomenout při odchodu z domu včetně evakuace a únikových cest
• jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
• co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
Pro děti předškolního věku MŠ jsou uvedená jednotlivá témata přizpůsobována k jejich věku a přednáška je zaměřena i na prohlídku techniky a technického vybavení.
Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení ve společnosti a na ukázky technického vybavení.

Materiální a technické zabezpečení:

Co se týká materiálně technického vybavení, tak v loňském roce schválilo zastupitelstvo města na návrh vedení města a rady města nákup nové velkokapacitní automobilové cisterny z vlastních prostředků. Nová cisterna nahradí stávající dosluhující cisternu CAS 32 T 815. V druhé polovině roku proběhlo nadlimitní otevřené výběrové řízení na pořízení uvedené cisterny včetně podepsání smlouvy a zaplacení 80 % zálohy z pořizovací ceny. K dodání cisterny dojde v polovině tohoto roku a jedná se o CAS 30 na podvozku SCANIA s velkou kabinou pro 6 osob v celkové hodnotě 7,5 mil. Kč.
Ostatní finanční prostředky byly použity na modernizaci technického vybavení, mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, školení a výcvik a jiné provozní služby) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnici Temenice.

Ostatní činnost:

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice a jejího okolí.

Plán práce na rok 2018
1.   Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2018.
2.   Včasný výběr členských příspěvků.
3.   Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4.   Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5.   Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6.   Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7.   V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8.   Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9.   Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.
 

Závěr
Poděkování za aktivní práci  všem členům sboru, vedení  města, pracovníkům MěÚ Šumperk, příslušníkům HZS Olomouckého kraje, našim sponzorům v roce 2017 a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2018.

 

P a v e l    K o u t n ý, DiS.                                                                          F r a n t i š e k   H o r á k
      velitel jendotky                                                                                              starosta sboru 

 

Zpracoval: Pavel Koutný, DiS.